Chậu cây kim ngân để bàn – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây kim ngân để bàn

Cây kim ngân củ 1XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Sydney

499,000₫

Cây kim ngân củ 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Gaia

799,000₫

Cây kim ngân củ 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

699,000₫

Cây kim ngân củ 3XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫