Chậu cây để bàn tự tưới AWS - GAIA – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây để bàn tự tưới AWS - GAIA

Cây đa búp đỏ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Gaia

699,000₫

Cây kim ngân củ 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Gaia

799,000₫

Cây lan ý thái 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Gaia

799,000₫