Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn mờ | Xám lông chuột mờ