Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn bóng | Xám lông chuột bóng