Chậu composite giả đá trồng trầu bà leo cột

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột ống lớn + Chậu composite giả đá Esteras - Heerle (Black)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột ống lớn + Chậu composite giả đá Esteras ALKMAAR (Black)

3,990,000₫