Cây trồng sẵn chậu composite giả đá esteras - dòng màu Wood Rings | Ruột gỗ

[+Tự tưới ASD] Cau nhật lớn (hàng tuyển) + Chậu composite Esteras Arapuni (D47xH77cm - Soft Grey)

6,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau nhật LỚN (hàng tuyển)+ Chậu composite Esteras Arapuni (D47xH77cm - Dark Chocolate)

6,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau nhật LỚN (hàng tuyển)+ Chậu composite Esteras Arapuni (D47xH77cm - Smoke Black)

6,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Lan ý + Chậu composite Arapuni (Smoke Black)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Lan ý + Chậu composite Arapuni (Soft Grey)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Arapuni (D37xH57cm - Soft Grey)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Arapuni (Smoke Black)

5,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Arapuni (Soft Grey)

6,490,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Arapuni 77 (Soft Grey)

12,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Arapuni 77 (Soft Grey)

15,990,000₫

Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Arapuni (D47xH77cm - Dark Chocolate)

6,900,000₫

Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Arapuni (D47xH77cm - Smoke Black)

6,900,000₫

Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Arapuni (D47xH77cm - Smoke Black)

6,900,000₫

Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Arapuni (D47xH77cm - Soft Grey)

6,900,000₫

Phát tài thái + Chậu composite Arapuni (Smoke Black)

2,990,000₫