Cây trồng sẵn chậu composite giả đá esteras - dòng màu Ripple Marks | Sóng cát

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi 2X + Chậu composite Esteras TIMARU 57 (Dust - Sóng cát)

16,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ 2X + Chậu composite Esteras TIMARU (Dust - Sóng cát)

9,990,000₫

[NEW] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 1X + Chậu composite Esteras Timaru (Dust - Sóng cát)

12,990,000₫

[NEW] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Timaru (Dust - Sóng cát)

16,990,000₫

[NEW] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 3X + Chậu composite Esteras Timaru 57 (Dust - Sóng cát)

16,990,000₫